Wat is ouderschapsverlof

Werkende ouders hebben allebei recht op ouderschapsverlof. Je kunt tijdelijk minder gaan werken om meer tijd te besteden aan je kind tot 8 jaar. Het ouderschapsverlof is een van de middelen voor mensen met kinderen om een betere balans tussen werk en privé mogelijk te maken. Medewerkers die er gebruik van maken, nemen voor een gedeelte van hun arbeidsduur het verlof op. Waar moet je precies op letten bij ouderschapsverlof? Wat zijn de regels? Lees op deze pagina alles wat je moet weten over ouderschapsverlof.

Bekijk het overzicht van alle verlofrechten van moeder en partner rond het kind.

 

Nieuws en updates over ouderschapsverlof

Dit verandert er aan het ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 verandert de regeling van het ouderschapsverlof. De 26 weken verlof voor ouders zijn nu nog onbetaald, maar vanaf die datum gedeeltelijk betaald. Zo kunnen ouders rustig wennen aan de nieuwe situatie. Wat verandert er precies en wat moet je als werkgever regelen? 

Veranderingen ouderschapsverlof

Belangrijke regels omtrent het ouderschapsverlof:

Wie heeft recht op ouderschapsverlof

Een medewerker heeft recht op ouderschapsverlof voor zijn kind,adoptiekind, pleegkind, stiefkind en erkend kind. Beide ouders hebben recht op het ouderschapsverlof. Een medewerker heeft direct, dus vanaf datum indiensttreding, recht op ouderschapsverlof.

Wanneer kan ik ouderschapsverlof opnemen

Het ouderschapsverlof moet worden opgenomen voordat het kind acht jaar wordt. Op het moment dat het kind acht is, vervalt het resterende deel ouderschapsverlof.

Hoe lang ouderschapsverlof

Een medewerker heeft recht op maximaal 26x het aantal werkuren per week aan ouderschapsverlof. Een voorbeeld: werkt een medewerker op basis van zijn arbeidsovereenkomst 32 uur per week, dan kan hij 26 x 32 = 832 uur ouderschapsverlof opnemen.

Betaald en onbetaald ouderschapsverlof

Een medewerker heeft als ouder recht op onbetaald ouderschapsverlof tot het kind acht jaar is. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek van de medewerker. Sinds 2 augustus 2022 kunnen ouders die een arbeidsovereenkomst hebben in het eerste levensjaar van het kind 9 werkweken hiervan als betaald ouderschapsverlof opnemen.

De medewerker kan het ouderschapsverlof in één keer achter elkaar opnemen. Een andere mogelijkheid is het verlof flexibel in te delen, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of één of meerdere dagen per week verdeeld over een aantal maanden.

Het recht op betaald ouderschapsverlof geldt ook als het kind vóór 2 augustus 2022 is geboren, maar op deze datum nog geen jaar oud is en de medewerker nog recht heeft op ouderschapsverlof. De medewerker kan dan alsnog maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen als het verlof wordt opgenomen voordat het kind 1 jaar oud is.

Let op! De medewerker moet het betaald verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind.

Berekening van de uitkering

De uitkering van het betaald ouderschapsverlof bedraagt 70 procent van het dagloon, inclusief 8 procent vakantiegeld. Het UWV bepaalt dit dagloon op de volgende manier:

  • Het UWV neemt de datum van één maand vóór de verlofdatum. Als de medewerker per vier weken betaald krijgt, neemt het UWV de datum van vier weken vóór het verlof.
  • Vanaf die vastgestelde datum kijkt het UWV één jaar terug. Het UWV berekent wat het totale sociale verzekeringsloon (SV-loon) in dat jaar was.
  • Het SV-loon deelt het UWV door 261 dagen: het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. De uitkomst hiervan is het dagloon.

Let op! Er geldt een maximumdagloon van € 232,90 (bedrag 2022). De uitkering per dag die de medewerker ontvangt is daarom nooit hoger dan 70 procent van het maximumdagloon.

Aanvullend geboorteverlof 2022

Is jouw partner pas bevallen en heb je een arbeidsovereenkomst, dan kun je aanvullend geboorteverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijg je extra tijd om te wennen aan het nieuwe leven met jouw kind. Je kunt maximaal 5 keer het aantal uren van jouw werkweek aanvullend geboorteverlof opnemen. Je kunt het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar of verspreid over 6 maanden.

Meer over geboorteverlof

Aanvraagprocedure en betaling van de uitkering

De werkgever kan vanaf 9 augustus 2022 bij het UWV een uitkering betaald ouderschapsverlof voor de medewerker aanvragen. De werkgever vraagt de uitkering aan via de Verzuimmelder of Digipoort. In de aanvraag kan worden aangegeven dat de uitkering aan de werkgever of de medewerker kan worden uitbetaald. De uitkering valt onder de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Let op! Aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken.

De werkgever doet de aanvraag achteraf, nadat de medewerker minimaal één keer de uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. Gegevens die nodig zijn bij de aanvraag:

  • De geboortedatum van het kind.
  • De ingangsdatum van het betaald ouderschapsverlof.
  • Het aantal werkweken dat de medewerker het betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen (minimaal 1 week en maximaal 9 weken).
  • De bevestiging dat de medewerker het aantal weken verlof van het eerste betaalverzoek al heeft opgenomen. Dit geef je aan op het aanvraagformulier.

Bij de aanvraag van de uitkering kies je als werkgever of je de uitkering in één keer of in delen wilt ontvangen:

  • Als je de uitkering in 1 keer wilt ontvangen, doe je een aanvraag nadat de medewerker het hele verlof heeft opgenomen.
  • Als je de uitkering in delen wilt ontvangen, doe je een aanvraag met het eerste betaalverzoek nadat de medewerker een deel van het verlof heeft opgenomen.

Let op! Voor ieder kind kan maximaal drie keer een betaalverzoek worden ingediend. Daarbij moet eerst het eerste verzoek zijn goedgekeurd, voordat je een tweede of derde verzoek kunt indienen. Het UWV beslist binnen 4 weken over een verzoek.

Ons advies: dien in één keer achteraf, dus nadat de medewerker het gehele betaalde verlof heeft opgenomen, over de totale periode het betaalverzoek in bij het UWV. Dit voorkomt correcties en beperkt administratieve lasten.

Veel gestelde vragen over ouderschapsverlof

Wat is ouderschapsverlof?

Werkende ouders hebben allebei recht op ouderschapsverlof. Je kunt tijdelijk minder gaan werken om meer tijd te besteden aan je kind tot 8 jaar. Het ouderschapsverlof is een van de middelen voor mensen met kinderen om een betere balans tussen werk en privé mogelijk te maken. medewerkers die er gebruik van maken, nemen voor een gedeelte van hun arbeidsduur het verlof op.

Mag ik ouderschapsverlof weigeren?

Jouw werkgever mag jouw verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. De werkgever mag alleen de verdeling van uw werkuren weigeren. Hij mag dat alleen als jouw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval overlegt jouw werkgever met jou over een andere verdeling van de verlofuren.

Wat is de Wet Arbeid en Zorg (WAZO)?

De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is een Nederlandse wet waarin het recht op verschillende verlofsoorten geregeld is, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof. De WAZO heeft als doel om het voor medewerkers makkelijker te maken om werk en privé te combineren.

Hoe zit met ouderschapsverlof bij een nieuwe baan?

Jouw (nieuwe) werkgever kan je vragen of je al ouderschapsverlof hebt opgenomen bij een vorige werkgever. Daarom vraag je jouw vorige werkgever om een verklaring waaruit blijkt op hoeveel ouderschapsverlof je nog recht heeft. Voor werkgevers geldt de verplichting om deze verklaring op verzoek uit te reiken.

Gegevens opvragen ouderschapsverlof bij de oude werkgever?

Kun je bij jouw vorige werkgever geen gegevens meer opvragen? Bijvoorbeeld omdat deze failliet gegaan is? Dan zou jouw nieuwe werkgever af kunnen gaan op jouw eigen verhaal. Dit gaat op basis van vertrouwen. Deze gegevens zijn niet bekend bij de overheid.

Eerder ouderschapsverlof bij buitenlandse werkgever?

Heb je eerder gebruik gemaakt van een buitenlandse ouderschapsverlofregeling bij een buitenlandse werkgever? En wil je bij een nieuwe Nederlandse werkgever ook ouderschapsverlof opnemen? Jouw opgenomen verlof bij een buitenlandse werkgever heeft geen invloed op het ouderschapsverlof bij een Nederlandse werkgever.

Meer weten?

Wil je weten wat Visma | YouServe voor je kan betekenen op het gebied van wet- en regelgeving rondom verschillende verlofsoorten? Neem dan contact met ons op. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

Contact