Tijdens opname van vakantie ontvangt een werknemer die arbeidsongeschikt is vanwege ziekte, hetzelfde loon als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie in een uitspraak van december 2021.

Procedure bij de rechtbank

Het Europees Hof van Justitie deed op 9 december 2021 deze uitspraak in een zaak rondom een ambtenaar die bij de Belastingdienst werkt. Deze ambtenaar is ruim 6 jaar langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Destijds gold het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) nog en op grond hiervan ontvangt de werknemer in het eerste ziektejaar 100% van zijn bezoldiging. In het tweede ziektejaar ontvangt de werknemer 70% van zijn loon voor de uren waar hij arbeidsongeschikt voor is verklaard, en 100% voor de overige uren. In dat tweede jaar nam de werknemer vakantie op en gold hetzelfde: de combinatie van 70% en 100% van zijn bezoldiging. De ambtenaar startte daarop een procedure bij de rechtbank.

De uitspraak van de rechter in deze procedure was dat de bezoldiging gebaseerd moest worden gebaseerd op de bezoldiging in het arbeidstijdvak dat voorafging aan de vakantie. Het recht op vakantiedagen met behoud van loon is echter opgenomen in de Europese arbeidstijdenrichtlijn. Daarom is de procedure voortgezet bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Uitspraak Europees Hof: 100% loon tijdens vakantie

In een uitspraak van 9 december 2021 oordeelt deze als volgt: bij de vaststelling van het loon dat een wegens ziekte arbeidsongeschikte werknemer tijdens zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon ontvangt, mag geen rekening worden gehouden met de korting die als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid werd toegepast op het loon dat hij ontving in het arbeidstijdvak dat voorafging aan de aangevraagde vakantie.

Het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon moet, zo oordeelt het hof, in principe worden bepaald aan de hand van de tijdvakken waarin krachtens de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht.De werkgever mag geen rekening houden met het feit dat het bedrag van het loon is verminderd wegens ziekte.

Europese richtlijn stimuleert opname vakantie

Een lager loon tijdens vakantie kan het voor de werknemer minder aantrekkelijk maken om vakantiedagen op te nemen. De Europese richtlijn bevordert dit juist: ter bescherming van de gezondheid moet een werknemer rust kunnen nemen naast het werk.

Meer weten?

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heb je andere vragen over bijvoorbeeld de impact van wet- en regelgeving op jouw HR-beleid? Neem dan contact met ons op, onze specialisten adviseren je graag!

Contact